Apple bude predávať iWatch za 250 dolárov

Autor: Miroslav Minárik | 29.7.2014 o 11:56 | Karma článku: 1,98 | Prečítané:  698x

In­ves­tič­ná ban­ka Mor­gan Stan­ley vy­pra­co­va­la pre i Watch tri mož­né sce­ná­re – je­den prag­ma­tic­ký, dru­hý op­ti­mis­tic­ký a tre­tí naj­hor­ší. Uva­žu­je aj o tom, ako by pri­ja­tie iWatch na tr­hu moh­lo ov­plyv­niť ce­nu ak­cií App­lu.

Pod­ľa ana­ly­tič­ky Ka­ty Hu­ber­tyo­vej App­le stá­le sta­via na ver­nos­ti pou­ží­va­te­ľov znač­ke. To­mu chce pris­pô­so­biť aj pre­da­je svo­jich ho­di­niek na­mies­to ak­tuál­ne­ho zá­uj­mu tr­hu ako cel­ku o no­si­teľ­nú elek­tro­ni­ku. Pri pred­pok­la­da­nej ma­loob­chod­nej ce­ne 300 do­lá­rov by sa v pr­vom ro­ku ma­lo pod­ľa prag­ma­tic­ké­ho sce­ná­ra ana­ly­tič­ky pre­dať asi 30 mi­lió­nov ku­sov. Ce­na ak­cií spo­loč­nos­ti by sa v tom prí­pa­de moh­la zvý­šiť zo sú­čas­ných 99 do­lá­rov na 110 do­lá­rov.

 

 

 

Pod­ľa op­ti­mis­tic­ké­ho sce­ná­ra si to iWatch na­šliap­ne rov­na­kým tem­pom ako iPad a v pr­vom ro­ku sa ho pre­dá 60 mi­lió­nov ku­sov. Ho­din­ky bu­dú rých­lo pri­ja­té spot­re­bi­teľ­mi a za­ra­dia sa do eko­sys­té­mu App­lu. Fa­nú­ši­ko­via tej­to znač­ky si za­ria­de­nie z ob­las­ti no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ky dopl­nia k svoj­mu iP­ho­nu, iPa­du, sof­tvé­ru a služ­bám spo­loč­nos­ti. V tom prí­pa­de by sa ce­na ak­cií moh­la zvý­šiť o 20 až 30 do­lá­rov.

Na­po­kon naj­hor­ší mož­ný sce­nár vy­chá­dza z to­ho, že iP­ho­ne strá­ca po­diel na tr­hu a iWatch sa mô­že stret­núť s ne­bý­va­lou ľa­hos­taj­nos­ťou spot­re­bi­te­ľov. Trh so smart ho­din­ka­mi je už na­sý­te­ný a zá­ujem spot­re­bi­te­ľov o no­si­teľ­nú elek­tro­ni­ku upa­dá. V tom prí­pa­de by ce­na ak­cií App­lu moh­la kles­núť hl­bo­ko pod 100 do­lá­rov.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Ďalší spor v koalícii, ministra za SNS kritizuje jeho tajomník z Mosta

Na čom bude lietať slovenská armáda v budúcnosti, mal povedať minister obrany do konca septembra. Rozhodnutie chce oddialiť o rok, čo je podľa Ondrejcsáka zásadný problém

DOMOV

Pellegriniho úradníčka má blízko k IT firme spájanej s Počiatkom

Žiláková má mať vzťah so šéfom Anextu.

KOMENTÁRE

Cigáni budú v nebi pred vami

Evanjelium je o prekonávaní hraníc a nie ich kultivovaní.


Už ste čítali?