Apple bude predávať iWatch za 250 dolárov

Autor: Miroslav Minárik | 29.7.2014 o 11:56 | Karma článku: 1,98 | Prečítané:  688x

In­ves­tič­ná ban­ka Mor­gan Stan­ley vy­pra­co­va­la pre i Watch tri mož­né sce­ná­re – je­den prag­ma­tic­ký, dru­hý op­ti­mis­tic­ký a tre­tí naj­hor­ší. Uva­žu­je aj o tom, ako by pri­ja­tie iWatch na tr­hu moh­lo ov­plyv­niť ce­nu ak­cií App­lu.

Pod­ľa ana­ly­tič­ky Ka­ty Hu­ber­tyo­vej App­le stá­le sta­via na ver­nos­ti pou­ží­va­te­ľov znač­ke. To­mu chce pris­pô­so­biť aj pre­da­je svo­jich ho­di­niek na­mies­to ak­tuál­ne­ho zá­uj­mu tr­hu ako cel­ku o no­si­teľ­nú elek­tro­ni­ku. Pri pred­pok­la­da­nej ma­loob­chod­nej ce­ne 300 do­lá­rov by sa v pr­vom ro­ku ma­lo pod­ľa prag­ma­tic­ké­ho sce­ná­ra ana­ly­tič­ky pre­dať asi 30 mi­lió­nov ku­sov. Ce­na ak­cií spo­loč­nos­ti by sa v tom prí­pa­de moh­la zvý­šiť zo sú­čas­ných 99 do­lá­rov na 110 do­lá­rov.

 

 

 

Pod­ľa op­ti­mis­tic­ké­ho sce­ná­ra si to iWatch na­šliap­ne rov­na­kým tem­pom ako iPad a v pr­vom ro­ku sa ho pre­dá 60 mi­lió­nov ku­sov. Ho­din­ky bu­dú rých­lo pri­ja­té spot­re­bi­teľ­mi a za­ra­dia sa do eko­sys­té­mu App­lu. Fa­nú­ši­ko­via tej­to znač­ky si za­ria­de­nie z ob­las­ti no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ky dopl­nia k svoj­mu iP­ho­nu, iPa­du, sof­tvé­ru a služ­bám spo­loč­nos­ti. V tom prí­pa­de by sa ce­na ak­cií moh­la zvý­šiť o 20 až 30 do­lá­rov.

Na­po­kon naj­hor­ší mož­ný sce­nár vy­chá­dza z to­ho, že iP­ho­ne strá­ca po­diel na tr­hu a iWatch sa mô­že stret­núť s ne­bý­va­lou ľa­hos­taj­nos­ťou spot­re­bi­te­ľov. Trh so smart ho­din­ka­mi je už na­sý­te­ný a zá­ujem spot­re­bi­te­ľov o no­si­teľ­nú elek­tro­ni­ku upa­dá. V tom prí­pa­de by ce­na ak­cií App­lu moh­la kles­núť hl­bo­ko pod 100 do­lá­rov.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Cibulková: Mohla som sa zlomiť, no hodila som to za hlavu

Dominika Cibulková sa pri premiére na turnaji Masters prebojovala do semifinále. Stačilo jej na to jedno víťazstvo nad Simonou Halepovou.

SVET

Čechov pobúrila Prima. Zľakla sa Zemana a zastavila Krausa

Odmietla odvysielať reláciu Jana Krausa, v úvode ktorej kritizujú Zemana.


Už ste čítali?